Voorwaarden

Uittreksel Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder nummer 840.

Artikel 1

Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.

Artikel 4

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 5

Franco levering geschiedt alleen binnen Nederland voor leveranties boven de € 100,- netto-factuurwaarde en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

Artikel 6

Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Artikel 8

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 9

Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.

Artikel 10

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling plaatsvindt binnen 8 dagen is de wederpartij gerechtigd 2% van het aangegeven netto-factuurbedrag in mindering te brengen. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Artikel 11

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Een kopie van de leveringsvoorwaarden is op te vragen via EMONTA B.V.